نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
IranCut.com ایران کات 30,000,000 2 ساعت تماس
ftel.ir اف تل، فارس تل،فراتل تماس بگیرید 2 ساعت تماس
Lifestyle.ir سبک زندگی 200,000,000 2 ساعت تماس
DrPust.ir دکتر پوست تماس بگیرید 2 ساعت تماس
DrShoma.ir دکتر شما تماس بگیرید 2 ساعت تماس
Stunt.ir استانت،شاهکار،بدلکار 100,000,000 2 ساعت تماس
Yourtel.ir تلفن شما بالاترین پیشنهاد 2 ساعت تماس
Dity.ir دیتی، دایتی توافقی 2 ساعت تماس
Biari.ir بیاری بالاترین پیشنهاد 2 ساعت تماس
Kharidy.ir خریدی بالاترین پیشنهاد 2 ساعت تماس
Datei.ir داتای،دیتا در آلمانی بالاترین پیشنهاد 2 ساعت تماس
DrAsab.ir دکتر اعصاب 8,000,000 2 ساعت تماس
ntel.ir ان تل، نوتل، نیوتل 15,000,000 2 ساعت تماس
LCell.ir ال سل 8,000,000 2 ساعت تماس
Easyy.ir ایزی، آسان 10,000,000 2 ساعت تماس
1nava.ir یک نوا 1,500,000 2 ساعت تماس
ArtaPezeshki.ir ارتاپزشکی یا ارتوپدی تماس بگیرید 2 ساعت تماس
ArtaPezeshk.ir ارتاپزشک،یعنی ارتوپد تماس بگیرید 2 ساعت تماس
2nut.ir دونات توافقی 2 ساعت تماس